സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ

ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള തദ്ദേശീയർക്കായി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രോഗ്രാമുകളും ഇൻഷുറൻസുകളുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്