ವಿಮಾದಾರ

ಮೆಡಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕಾಳಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಿರತ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಲುಪುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.